Aamweewi Niipaahum bees

ngwutaash

niish tawsun waak takwiinaxke waak niishaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk