Kwuneewi Piiske Niipaahum

wiimbat

niish tawsun waak takwiinaxke waak nxahAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk