Ehalawiit Niipaahum

takwiinaxke waak nxah

niish tawsun waak takwiinaxke waak ngwutaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk