Ehahkiiheet Niipaahum goose

nxiinaxke

niish tawsun waak takwiinaxke waak neewaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk