Aahaasuwi Niipaahum crow

takwiinaxke waak niisha

niish tawsun waak takwiinaxke waak nxahAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk