Kwuneewi Piiske Niipaahum

xaash

niish tawsun waak takwiinaxke waak niishaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk