Wteehiimiiwi Niipaahum

takwiinaxke

niish tawsun waak takwiinaxke waak ngwutaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk