Aahaasuwi Niipaahum crow

naalan

niish tawsun waak takwiinaxke waak ngwutaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk